Friday, 22/3/2019 | 3:50 UTC+7
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

Home slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับ OSM

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี/
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2

ดร.พัลลภ สิงหเสนี
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คันฉัตร ตันเสถียร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์ 032-400985 สป.มท. 63539 สป.มท. 63539
E-mail. osm_phet@hotmail.com