กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2

การติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

คณะทำงาน ตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตาม
และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ

วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี

ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2