Monday, 21/5/2018 | 2:54 UTC+7
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
User Rating

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 9-8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชะอำ โรงแรมฟูราม่า เอ็กคลูซีฟ แซนดารา ชะอำ
1465875308655

1465875326452

1465875324413

1465875305752

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์ 032-400985 สป.มท. 63539 สป.มท. 63539
E-mail. osm_phet@hotmail.com