กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2

การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2559

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
DSCN1

DSCN2

DSCN3

DSCN4

DSCN5

DSCN6