Monday, 21/5/2018 | 2:53 UTC+7
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2559

การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2559
User Rating

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
DSCN1

DSCN2

DSCN3

DSCN4

DSCN5

DSCN6

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์ 032-400985 สป.มท. 63539 สป.มท. 63539
E-mail. osm_phet@hotmail.com