กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2

การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2559

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 1
DSCN11

DSCN12

DSCN13

DSCN14

DSCN15