กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2

ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้มกรรมาธิการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า)

การชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สภาผู้แทนราษฎร) กำหนดชี้แจงในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 416-147 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมีนายอุตตม สาวนายน เป็นประธานกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการ 63 คน และการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วุฒิสภา) กำหนดให้ชี้แจ้งในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมหมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 310,089,000 บาท งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) จำนวน 11 กิจกรรม วงเงิน 286,561,000 บาท งบดำเนินงาน 9 กิจกรรม วงเงิน 18,528,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท