Monday, 21/5/2018 | 2:56 UTC+7
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557

โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
100%
User Rating

เอกสารโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

[kopa_button color=”blue” href=”http://beta.loftpixel.com/osm/wp-content/uploads/2014/09/bis57rdoc.xls”]ดาวน์โหลดเอกสาร[/kopa_button]

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์ 032-400985 สป.มท. 63539 สป.มท. 63539
E-mail. osm_phet@hotmail.com