กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 20 -22 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเอเชียชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1fuCammtpEnAjUjq8YhaACXBOnqFACImU