กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1(พบ)/ว256 (จังหวัดสมุทรสาคร)

หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1(พบ)/ว256 (จังหวัดสมุทรสงคราม)

หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1(พบ)/ว256 (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1(พบ)/ว257 (จังหวัดเพชรบุรี)

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.ปฏิทินการดำเนินงาน

2.สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

3.แบบสรุปโครงการแบบย่อ