กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2

หนังสือเชิญ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณส่วนที่ 2

หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (พบ)/ว012 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณส่วนที่ 2 (เรียน ผู้ว่าราชจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2)

หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (พบ)/ว013 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564 งบประมาณส่วนที่ 2 (เรียน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี)


สิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2