กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2

เสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (พบ)/ว296 เรื่องเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2)

หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (พบ)/ว297 เรื่องเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เรียนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบุรี ตามบัญชีแนบท้าย)