กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2

หนังสือเวียน

หนังสือกลุ่มจังห…

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 4/2562

ประชุมคณะกรรมการ…

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการประชุมเชิ…

การติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

คณะทำงาน ตรวจสอบ…

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนากลุ่มจัง…

หนังสือ/เอกสาร/แบบตอบรับ/โครงการทบทวนแผนพัฒนา( พ.ศ. 2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หนังสือ/เอกสาร/แ…

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด กลางตอนล่าง 2 61-65

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 61-65

แผนปีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

แผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดตอนล่าง 2