กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2

การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 6/2558

การประชุมคณะกรรม…

การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 7/2558

การประชุมคณะกรรม…

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ครั้งที่ 4 / 2558

วันพุธที่ 29 กรก…

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (กรอ.กลุ่มจังหวัด)ครั้งที่ 3 / 2558 วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ. ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (ชั้น 5)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการตามแผนปฏิ…

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำ

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะฯ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์

โครงการจัดแสดงมหกรรม และโครงการป้องกันมะพร้าว

หน้าปก โครงการจั…

แนวทางการรายงานผลสัมฤทธิ์โครงการ

  แนวทางราย…