กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2

การติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

คณะทำงาน ตรวจสอบ…

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนากลุ่มจัง…

หนังสือ/เอกสาร/แบบตอบรับ/โครงการทบทวนแผนพัฒนา( พ.ศ. 2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หนังสือ/เอกสาร/แ…

การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2559

การประชุมคณะกรรม…

การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2559

การประชุมคณะกรรม…

การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 6/2558

การประชุมคณะกรรม…