กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

แผนปฏิบัติราชการ…

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน

แผนพัฒนากลุ่มจัง…

เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ระหว่างวันที่ 26…

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนากลุ่มจัง…

หนังสือ/เอกสาร/แบบตอบรับ/โครงการทบทวนแผนพัฒนา( พ.ศ. 2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หนังสือ/เอกสาร/แ…

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด กลางตอนล่าง 2 61-65