กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2

ประชุมคัดเลือกรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันนี้ เวลา 13.30 น. นายกอบชัยบุญ อรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกรับทุนฝึกอบรมฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนดังกล่าว จำนวน 8 คน
โดยที่ประชุมมีมัติให้ผู้ได้รับคัดเลือกรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามลำดับ
ลำดับที่ 1 นายณัฐวุฒิ กุสุโมทย์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ลำดับที่ 2 นางสาวพรทิพย์ สุนทรโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำรอง นายนฤชิต วิมิตตะนันทกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม