กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เลา 09.30 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะกรรมการฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

การประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจะได้นำเสนอการดำเนินโครงการกับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม จึงเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก