กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2

ติดต่อ

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

โทรศัพท์/โทรสาร 0-3240-0985 มท.63539

Email : osm_phet@hotmail.com