กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2

หนังสือเวียน

• หนังสือเชิญ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณส่วนที่ 2
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (พบ)/ว012 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณส่วนที่ 2 (เรียน ผู้ว่าราชจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2)
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (พบ)/ว013 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564 งบประมาณส่วนที่ 2 (เรียน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี)
− สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
− สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

• หนังสือเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (พบ)/ว296 เรื่องเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2)
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (พบ)/ว297 เรื่องเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เรียนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบุรี ตามบัญชีแนบท้าย)

• หนังสือขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) และการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2562
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (พบ)/ว293 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) และการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2562 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2)
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (พบ)/ว294 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) และการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2562 (เรียน คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (พบ)/ว295 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) (เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตามบัญชีแนบท้าย)

• การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (พบ)/ว 286 เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2)
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (พบ)/ว 287 เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ตามบัญชีแนบท้าย)
− สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
− สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
− สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2(ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเอเชียชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี)
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1(พบ)/ว268 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2)
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1(พบ)/ว269 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1(พบ)/ว270 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประธานสมาคม/ชมรม ภาคประชาสังคม)
− สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
− สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
− สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

• หนังสือเชิญการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1(พบ)/ว256 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จังหวัดสมุทรสาคร)
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1(พบ)/ว256 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จังหวัดสมุทรสงคราม)
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1(พบ)/ว256 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1(พบ)/ว257 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จังหวัดเพชรบุรี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.ปฏิทินการดำเนินงาน
2.สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
3.แบบสรุปโครงการแบบย่อ

• หนังสือเชิญกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เรื่อง ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมธิการ
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (พบ)/ว252 เรื่องประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมธิการ
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1(พบ)/ว253 เรื่องประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมธิการ

• เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร
⇒ 1.เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร
⇒ 2.เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร (ภาคผนวก)

• หนังสือเชิญประชุม เตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมมาธิการ
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1(พบ)/ว226 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่องการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมมาธิการ เรียน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพชรบุรี (ตามบัญชีแนบท้าย)
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1(พบ)/ว225 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่องการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมมาธิการ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1(พบ)/ว225 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่องการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมมาธิการ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
⇒ หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1(พบ)/ว225 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่องการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมมาธิการ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. บัญชีโครงการ
2. แบบสรุปรายละเอียดโครงการ
3. แบบสรุปรายละเอียดโครงการ
4. แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
5. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
8. แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
9. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2