กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2

img-X05233940

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

แผนปฏิบัติราชการ…

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน

แผนพัฒนากลุ่มจัง…

เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ระหว่างวันที่ 26…

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนากลุ่มจัง…