กลุ่มจังหวัด
มหาดไทย

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคกลางตอนล่าง 2

สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
 
 
ข้อมูลกลุ่มจังหวัด โครงสร้างองค์กร
 
moi
osm
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประัมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์ประเทศ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์)
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประัมาณ พ.ศ. 2556
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประัมาณ พ.ศ. 2555
รายงานตรวจสอบการบันทึกเงิน จำแนกตามรายละเอียดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2553- พ.ศ. 2556
แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
หลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ข้อมูลพื้นฐานของกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย
แบบฟอร์มและการส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
การจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
คู่มือบัตรเดียวเที่ยว 4 จังหวัด
 
แหล่งท่องเที่ยว 4 จังหวัด

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 4/2557

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพริมพรี (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 3/2557

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 31.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี

ภาพการประชุมสัมมนา
โครงการสร้างการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุร

84
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554

นายมณเฑียร ทองนิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี/
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2

ว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นายชนม์ชื่น บุญญาณุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ui
    สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000  
   

โทรศัพท์ 032-400985 สป.มท. 63539 สป.มท. 63539 E-mail. osm_phet@hotmail.com